Deklaracja dostępności

Strona internetowa Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1. Publikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego.
 • 2. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • 3. Strona internetowa obsługuje standardowe skróty klawiaturowe przeglądarek internetowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Piechowiak.
 • E-mail: sps25@miasto.szczecin.pl
 • Telefon: 91 4615271

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie
 • Adres: ul. Letniskowa 1;70-763 Szczecin
 • E-mail: sps25@miasto.szczecin.pl
 • Telefon: 91 4615271

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzą dwie drogi:
 • od ul. Letniskowej, przeznaczona dla osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach, umożliwiająca łatwy dojazd do wejścia głównego szkoły,
 • od ul. Bukszpanowej, wykorzystywana na co dzień przez większość osób, przeznaczona dla osób sprawnych ruchowo.
 1. Do wejścia głównego szkoły prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście pozwala na swobodny wjazd wózkami.
 2. Budynek składa się z czterech kondygnacji: piwnica (szatnia), parter, I piętro, II piętro.
 3. W budynku znajduje się platforma umożliwiająca osobom niepełnosprawnym ruchowo wjazd na parter budynku. Dostęp z parteru na wyższe piętra umożliwia schodołaz, dostępny w razie potrzeby.
 4. Wszystkie pomieszczenia w szkole: sale lekcyjne, gabinety, toalety itp., są wyraźnie oznakowane – komunikacja alternatywna (ilustracje, duże, czytelne napisy, numeracja).
 5. Przy wejściu głównym do budynku na stałe dyżuruje pracownik, który zapewnia pomoc i wsparcie każdej osobie wchodzącej do szkoły w załatwieniu spraw.
 6. Do budynku ma prawo wejść osoba z psem asystującym.
 7. Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.
Skip to content