PROCEDURY FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI PODCZAS PANDEMII COVID-19

Załącznik do Zarządzenia nr 01/01/2021

Dyrektora Szkoły Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2021 r.

Niniejsze procedury obowiązują od 1.09.2020r.

Zostały zaktualizowane w styczniu 2021 roku w oparciu o wytyczne MEiN, MZ oraz GIS.

   • PROCEDURA MODYFIKACJI ZESTAWÓW PROGRAMÓW NAUCZANIA ORAZ USTALENIA ZAKRESU TREŚCI NAUCZANIA
   • PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ LEKCYJNYCH
   • PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA WYSTĄPIENIA OBJAWÓW CHOROBY COVID-19
   • PROCEDURA PRZEPROWADZANIA DEZYNFEKCJI
   • PROCEDURA PRZETWARZANIA DANYCH SZCZEGÓLNEJ KATEGORII
   • PROCEDURA WYBORU FORMY KSZTAŁCENIA
   • PROCEDURA WYDZIELANIA STREF, W KTÓRYCH W CZASIE PRZERW MOGĄ PRZEBYWAĆ JEDYNIE UCZNIOWIE PRZYPISANEGO DO DANEJ STREFY ODDZIAŁU
   • PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

Z treścią poniższych procedur zaznajamia się pracowników szkoły, rodziców i opiekunów prawnych uczniów, a także, w niezbędnym zakresie, samych uczniów.

Skip to content